pharmazentralnummer (pzn) מחולל ברקודים

דוגמא :

ברור